Modele budowy jądra atomowego
Loading

Modele budowy jądra atomowego

Jądra atomowe oznacza się takim samym symbolem, Jak pierwiastek chemiczny odpowiadający temu jądru, Dodatkowo Przed symbolem w indeksie górnym Podaje się sytuacji masową (a), un w indeksie dolnym Można podać sytuacji atomową (Z). Przykładowo noyau atomowe o 11 protonach i 13 neutronach, Jest jądrem nietrwałego izotopu sodu-24 i oznacza się je symbolem 24Na lub 2411na. występujące nous wszechświecie jądra atomowe mogą mieć różne pochodzenie. Jądra o l.a. ≤ 4, głównie wodór i Hel oraz Małe ilości LITU i berylu powstały direct po wielkim wybuchu w procesie pierwotnej nukleosyntezy zachodzącej przez pierwsze ~ 20 min istnienia wszechświata [3]. Z pierwiastków tych powstały i Nadal powstają pierwiastki cięższe. Ich źródła à głównie: Jądra atomowe są używane w przyspieszaczach, NP. LHC i badaniach i eksperymentach. Pozostałe Opisy dotyczą użycia atomów, w których Procesy zachodzące w jądrach mają określone znaczenie.

Jądra atomowe Bada się analizując samorzutne i wymuszone rozpady jąder, un także badając rozpraszanie cząstek na jądrach (promieniowanie gamma, elektrony, neutrony, protony itp.). Stwierdzono, że większość jąder ma kształt zbliżony do Kuli, un niektóre są owalne. Gęstość wewnątrz jąder jest jednakowa i szybko Spada do Zera w pewnej odległości OD środka, którą określa się jako promień jądra. Jądra atomowe Można w wielkim déraclozeniu traktować jako wirujące ciała naładowane elektrycznie. W kategoriach Mechaniki kwantowej “wirowanie” à określa się terminem SPINU i opisuje przy pomocy rachunku tensorowego. Modèle utworzony na Wzór modelu powłokowego układu elektronów w atomie. Model Ten rozpatruje nukleony jądra jako Niezależnie poruszające się cząstki w polu jądra utworzonym przez pozostałe nukleony: protony i neutrony. Pole wytworzone przez nukleony jądra nazywane jest potencjałem jądrowym i jest interpretowane jako uśrednienie oddziaływań międzynukleonowych.

MODELE te zakładają, że nie wszystkie zjawiska jądrowe da się wytłumaczyć jako oddziaływanie nukleonów. Według tych modeli nukleony łącząc się w grupy tworzą Nowe cząstki wewnątrz jądra. Jednym z tego rodzaju modeli jest koncepcja bozonów (ang. interaction modèle Boson, IBM). Opiera się Ona na analogii do zjawisk kwantowych występuj w nadprzewodnikach. Cząstki elementarne łączą się w Pary uzyskując Nowe własności. Neutrony mają łączyć się z protonami i oddziaływać Jako jeden Bozon z całkowitym spinem 0, 2 lub 4. Istnieją DWA warianty Tego modelu, CZYLI IBM-i i IBM-II. Obecny Stan wiedzy na temat Sił oddziaływania pomi, ZY nukleonami jest jeszcze niepełny, dlatego nie istnieje Jedna konsekwentna Teoria budowy jądra atomowego.

Wobec braku szczegółowej teorii FIZYCY konstruują MODELE jądrowe, które opierają się na pewnych upraszczających założeniach, co powoduje, że zakres stosowalności danego modelu sprawie się ograniczony. Każdy z modeli jądrowych wyjaśnia pewne, konkretne właściwości jąder atomowych je zjawiska z Nimi związane, Jednak nie odwołuje się przy tym do szczegółowych własności Sił jądrowych. Najbardziej użytecznymi modelami jądra atomowego są niewątpliwie: 1. Modèle kroplowy. 2. Modèle powłokowy. 3. Modèle kolektywny (uogólniony). Modèle kroplowy został Stworzony przez Nielsa Bohra i opiera się na założeniu, że nukleony nous wnętrzu jądra poruszają się w sposób bardzo chaotyczny-Tak Jak cząsteczki Wody w kropli DESZCZU. Podobnie Jak w oynatıcı cieczy właściwości “płynu kwantowego” są scharakteryzowane przez Takie wielkości fizyczne Jak: gęstość, napięcie powierzchniowe oraz rozkład ładunku elektrycznego. Modèle kroplowy Umożliwia wyjaśnienie wielu faktów doświadczalnych związanych z masą jądra oraz jego energią wiązania.

Modèle Ten bardzo modèle powłokowy odnosi się również do zjawiska magnetycznego rezonansu jądrowego. Zauważono zależność poziomów energetycznych jąder o spinie połówkowym OD natężenia zewnętrznego Pola magnetycznego.